Hai Bà Trưng × ハイ・バー・チュン

Hai Bà Trưng × ハイ・バー・チュン

Vào khoảng năm 40 sau công nguyên, tại thời điểm hiện tại ở phía bắc của Việt Nam (Gaza), dưới sự cai trị của Trung Quốc lúc bấy giờ,

Các chị em đã ra lệnh nổi dậy và độc lập cho các nhà cai trị độc đoán.

紀元後40年頃に、当時中国の支配下だった、現在のベトナム北部(交州)にて、

横暴な支配者への反乱・独立を指揮した姉妹。

 

Chị gái "Trưng Trắc"  × 姉 "チュン・チャク"

Chị em "Trưng Nhị"  × 妹 "チュン・ニ"

 

Vào thời điểm đó, theo Kaoru ở Nam đảo, Kumamoto, Liao, Luo ở 65 tỉnh của quận Nichinan,

Tòa án cũng giữ như là "vị vua trẻ vị thành niên".

, Nhưng cuộc nổi loạn đã bị mất đi bởi những con ngựa của Hoàng hậu Hwan sau này Mitsutake (thế hệ thứ mười ba của nữ hoàng xuất hiện trong Tam Quốc)

Cả hai chị em bị ức hiếp và đuổi bắt đều phải ném mình xuống sông.

Người ta nói rằng nó được cai trị chỉ trong ba năm, nhưng nó đã được truyền lại như một anh hùng của Việt Nam,

Ngoài ra còn có nhiều đền thờ dành riêng cho họ.

一時は南越内の合浦、九真、日南各郡65の県の貉将、貉侯を従え、

"微王"として宮廷も構える。

が、反乱は後漢の光武帝(三国志に登場する献帝の13代前)の命を受けた馬援により

制圧され、追い詰められた姉妹はともに川に身を投げたとされている。

僅か3年ほどの支配であったと伝えられるが、ベトナムの英雄として語り継がれており、

彼女らを祀る寺院も数多く造られている。

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by 池田和宏 ikeda kazuhiro

↑ illustrator 池田和宏 × ikeda kazuhiro  Instagram  Facebook  twitter

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by ねことろ nekotoro

↑ illustrator ねことろ × nekotoro

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by czyycko

↑ illustrator czyycko  twitter

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters 広瀬コウ hirose kou

↑ illustrator 広瀬コウ × hirose kou  twitter pixiv

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by yasueN

↑ illustrator yasueN  twitter  WEB PAGE

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by sihomasi

↑ illustrator sihomasi 

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by オカダエリコ okadaerk

↑ illustrator オカダエリコ × okadaeriko twitter

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by katsuya

↑ illustrator katsuya instagram

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by 森田 ちひろ morita chihiro

↑ illustrator 森田 ちひろ × morita chihiro instagram

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by 津田子 TSUDAKO

↑ illustrator 津田子 × TSUDAKO twitter WEB PAGE

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by puyoyo

↑ illustrator puyoyo  twitter CROWD WORKS

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by Elka Ray

↑ illustrator Elka Ray  instagram WEB PAGE facebook twitter

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by Hiragi Heika 柊木 ヘイカ

↑ illustrator  Hiragi Heika X 柊木 ヘイカ twitter pixiv

illust Hai Ba Trung Hai Bà Trưng ハイバーチュン trung sisters by mhY

↑ illustrator  mhY

↑ illustrator  shm <sorry it's still rough sketch!>

next project YHCMT coming soon !

× 12/4?